پروژه های طراحی های سه بعدی ویلا (فضاهای خارجی و فضاهای داخلی)

موقعیت پروژه: البرز - چهار باغ
طراحی داخلی سبک انگلیسی
موقعیت پروژه: البرز - چهار باغ
طراحی نما سبک انگلیسی
موقعیت پروژه: مازندران - دو هزار
طراحی نما ترکیب چوب و سیمان
موقعیت پروژه: دماوند - کیلان
طراحی محوطه و سردرب ورودی ویلا
موقعیت پروژه: مازندران - نمک آبرود
طراحی داخلی ویلا
موقعیت پروژه: گیلان - فومن
طراحی نما ترکیب آجر و سیمان
موقعیت پروژه: کرمانشاه - کرمانشاه
طراحی نما ترکیب آجر و سیمان
موقعیت پروژه: مازندران - نمک آبرود
طراحی نما ترکیب چوب و سیمان